MS473 - Xấu - Thanh Tom

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Một phụ nữ mà không biết chính mình sẽ không có sự lựa chọn nào khác là phải sống bằng thước đo của người khác. Mà trên đời này thì làm gì có ai có thể hợp nhãn tất cả mọi người. Đây mới chính là nguồn gốc của sự tự huỷ hoại."

Viết bình luận