MS454 - Chuyện phiếm sử học - Nguyễn Lê Tiến Phát

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Hoạn quan trước tiên là để phục vụ trong cung cấm, trong gia đình nhà vua. Chính vì vai trò đó mà họ bị khinh miệt nhưng cũng chính nhờ đó mà họ có quyền uy". (Trích Chuyện phiếm sử học - Tạ Chí Đại Trường)

Viết bình luận