MS440 - Hoa trên mộ Algernon - Jena

Thứ Sáu, 24/11/2023

“Tôi chẳng biết cái nào thì tệ hơn: không biết gì và hạnh phúc, hay trở thành con người mà mình muốn, và rồi cô độc”

Viết bình luận