MS317 - Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp - Popeoliee

Thứ Sáu, 24/11/2023

“…Tôi hiểu ra tầm quan trọng của sự chậm chạp, và giờ đây tôi đã hiểu rằng
Xứ sở Bồ Công Anh sẽ ở ngay trong ta, nhờ ước vọng mạnh mẽ về nơi ấy…”
(Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp - Luis Sepúlveda

Viết bình luận