MS293 - Bàn về văn minh - Popeoliee

Thứ Năm, 23/11/2023

"Trên đời có nhiều nguỵ quân tử. Loại nguỵ quân tử tệ hại nhất không chỉ nghe hiểu ý nghĩa
của đạo đức, mà còn rao giảng về đạo đức."
Bàn về văn minh - Fukuzawa Yukichi

Viết bình luận