MS078 - Chiến dịch Bắc Kỳ - Lê Trần Quang Nhật

Thứ Hai, 13/11/2023

✍️Nước An Nam trong cái nhìn của một bác sĩ người Pháp.
✍️Cái nhìn chi tiết, đánh giá khách quan nhất chính là cái nhìn từ một “kẻ ngoài cuộc”
✍️Trong một trận cờ vua, người khán giả luôn luôn thông suốt và có cái nhìn bao quát bàn cờ hơn hết 2 vị đối thủ thực chiến đấy.
♥️Cái đẹp thì ca ngợi, truyền bá đời đời. Cái xấu cũng cần lên án rộng rãi, cần có cái nhìn, đối diện thực tế để sửa sai, giúp có kinh nghiệm ngày phát triển hơn. Đừng biến nó trở thành những con chữ trên giấy rồi tàn phai theo năm tháng.
♥️Ca ngợi vì lòng dũng cảm của người dân An Nam, tinh thần đoàn kết của người An Nam mà không dân tộc nào sánh bằng. Ca ngợi tính cần mẫn, tính cần cù và đặc biệt là tính ham học hỏi của người An Nam
🫣Cũng cần nhìn nhận vào sự thật: bài trừ mê tín dị đoan, các phương pháp chữa bệnh, các tập tục dị đoan hoá, cần nhìn nhận nó mà sửa.
Ngoài ra, vấn nạn đút lót, “một người làm quan cả họ được nhờ”, cần xoá bỏ triệt để khái niệm này.

MỘT CHIẾN DỊCH Ở BẮC KỲ - BÁC SĨ HOCQUARD

Viết bình luận