Yu-Jin Seo

Yu-Jin Seo

Yu-Jin Seo là đồng tác già của cuốn sách Nghệ thuật dạy con từ kinh Talmud - tác phẩm gồm 20 câu chuyện sâu sắc từ bộ kinh cổ của người Do Thái do chuyên gia giáo dục tuyển chọn