Wilhelm Grimm

Wilhelm Grimm

Wilhelm Carl Grimm là một tác giả người Đức, ông cùng với người anh của mình Jacob Grimm được gọi chung là anh em nhà Grimm. Kho tàng truyện cổ Grimm là tác phẩm nổi tiếng nhất của ông.