Walter Andal

Walter Andal

Walter Andal sở hữu bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Tài chính Quốc tế tại Đại học La Verne ở California và bằng Cử nhân Kinh tế Quản lý tại Đại học Ateneo de Manila. Ông từng làm việc ở nhiều vị trí khác nhau trong lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản và chăm sóc sức khỏe.