Vũ Yên Ba

Vũ Yên Ba

Vũ Yên Ba là đồng tác giả của Giảm Thiểu Chất Thải Tại Việt Nam - Cần Hành Động Trước Khi Quá Muộn, cuốn sách với mục tiêu cải thiện việc sản xuất và phổ biến kiến thức khoa học về giảm thiểu chất thải ở Việt Nam và đề xuất các giải pháp phù hợp với kỹ năng của cộng đồng địa phương Việt Nam.