Úc Phức

Úc Phức

Úc Phức là tác giả của Trường An ly ca. Từ thời niên thiếu cô đã say mê Lý Khác qua từng trang sách sử; để hiểu được toàn diện cuộc đời Lý Khác, cô từng đăng tải nhiều bài bình luận về nhân vật và tản văn tự sự, sau đó dốc hai năm viết bộ tiểu thuyết Trường An ly ca.