Tùng Thiện Vương Miên Thẩm

Tùng Thiện Vương Miên Thẩm

Tùng Thiện Vương Miên Thẩm (1819-1870) là con trai thứ mười của vua Minh Mạng triều Nguyễn. Miên Thẩm nổi tiếng với lời truyền tụng: “Thi đáo Tùng, Tuy thất Thịnh Đường”, nghĩa là: Thơ đến Tùng Thiện vương Miên Thẩm và Tuy Lý vương Miên Trinh thì làm lu mờ cả tăm tiếng của thơ ca thời Thịnh Đường.

Tác phẩm của ông khá phong phú: về thơ có Thương Sơn thi tập, về thi luận có Thương Sơn thi thoại, về văn có Thương Sơn ngoại tập, về từ có Cổ duệ từ.