TS. Quách Thu Quế

TS. Quách Thu Quế

TS. Quách Thu Quế là một trong những chuyên gia tư vấn tâm lý đầu tiên và hàng đầu Việt Nam. Với trên 20 năm tìm hiểu nghiên cứu TS Quách Thu Quế đã có nhiều đóng góp nổi bật cho nền khoa học tâm lý nước nhà, nhiều công trình khoa học cấp quốc gia và bài báo khoa học.