Trúc Nhi Hoàng

Trúc Nhi Hoàng

Trúc Nhi Hoàng là một họa sĩ minh họa sách cho trẻ em. Các chủ đề nghệ thuật của Trúc Nhi Hoàng thường liên quan đến gia đình, trẻ em, nữ tính, văn hóa Việt Nam và châu Á.