Trần Thị Phương Hoa

Trần Thị Phương Hoa

Trần Thị Phương Hoa là Nghiên cứu viên cao cấp, Phó Viện trưởng Viện Sử học Việt Nam.

Cô lấy bằng Tiến sĩ Sử học tại Học viện Khoa học Xã hội Việt Nam năm 2012 với đề tài “Giáo dục Pháp-Việt ở Bắc kỳ từ 1884 đến 1945”. Luận án này đã được trao giải Nhất giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật (2012). Chuyên khảo “Giáo dục Pháp Việt ở Bắc Kỳ, 1884-1945” dựa trên nội dung Luận án xuất bản năm 2012 đã đạt giải Đồng sách hay Toàn quốc năm 2013.

Một số nghiên cứu tiêu biểu:

2020, “Making the Vietnamese áo dài tunic national heritage: fashion travel through tradition, colonialism, modernity”, International Journal of Heritage Studies.

2020, “Legitimizing Intellectual Leadership in Proletarianization Movement in Early Formation of the Vietnamese Marxism, 1928-1930”, Russian Journal of Vietnamese Studies.

2020, “Pragmatizing Schools: A History of Vocational Training in Colonial Vietnam”, Journal of French Colonial History.

2019, “Enseignantes et mutation des cadres dans le contexte de l’éducation des femmes au Tonkin colonial, 1907-1945”, in trong Hanoi-Paris: Un nouvel espace des sciences humaines, Édition Kimé, Paris.