Tôn Trung Sơn

Tôn Trung Sơn

Tôn Trung Sơn (1866 - 1925) là chính khách, triết gia chính trị và bác sĩ người Trung Quốc. Ông được coi là người đóng vai trò quan trọng trong cuộc Cách mạng Tân Hợi năm 1911, lật đổ triều đại nhà Thanh của người Mãn Châu và khai sinh ra Trung Hoa Dân Quốc.