Thomas C. Foster

Thomas C. Foster

Thomas C. Foster có thâm niên 27 năm dạy văn chương tại Đại học Michigan-Flint, đồng thời là tác giả của nhiều cuốn sách phê bình văn học cho cả độc giả trong giới học thuật lẫn độc giả đại chúng. Ông tập trung nghiên cứu các tác giả Anh, Mỹ và Ireland của thế kỷ hai mươi và hai mươi mốt đồng thời ông cũng dạy về các tác phẩm của các tác giả và các thời kỳ khác.