Takeoka Miho

Takeoka Miho

Sinh ngày mùng 1 tháng 7 ở thành phố Tokyo. Minh họa cho nhiều tác phẩm Light Novel nổi tiếng, trong đó nổi tiếng nhất tại Việt Nam là series Cô gái văn chương.