T.J. Resler

T.J. Resler

T.J. Resler là một nhà văn, nhà nghiên cứu và nhà giáo dục với 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí, học viện và chính phủ. T.J. Resler nghiên cứu và viết nhiều loại truyện phi hư cấu và hư cấu cho người lớn và trẻ em.