Steven E. Landsburg

Steven E. Landsburg

Steven E. Landsburg là giáo sư kinh tế học tại trường Đại học Rochester. Ông phụ trách chuyên mục “Kinh tế học Thường thức” trên tạp chí Slate, và cũng viết thường xuyên trên các báo chí khác như Forbes, Wall Street Journal. Ông là tác của giả nhiều đầu sách như: More Sex Is Safer Sex, The Armchair Economist, cùng các giáo trình về kinh tế học khác.