Sophie Crépon

Sophie Crépon

Sophie Crépon, là nhà báo tự do của Histoire et Jeux, Les Cahiers de Science & Vie tại Pháp. Đồng thời, bà là tác giả viết truyện thiếu nhi cho Bayard và Larousse