Sherri Duskey Rinker

Sherri Duskey Rinker

Sherri Duskey Rinker là một tác giả, đồng thời là một graphic designer người Mỹ đến từ Illinois. Sherri viết từ nơi sâu thẳm yêu thương. Cô hy vọng có thể khuyến khích độc giả trẻ và làm cho thế giới trở thành một nơi hạnh phúc hơn qua từng cuốn sách.