Sean Carroll

Sean Carroll

Sean Carroll là Giáo sư Triết học Tự nhiên tại Homewood, Đại học Johns Hopkins và Khoa Fractal tại Viện Santa Fe. Ông nhận bằng Tiến sĩ của Đại học Harvard năm 1933.

Cá nghiên cứu của ông tập trung vào các câu hỏi nền tảng về cơ học lượng tử, không gian, vũ trụ học, các vấn đề về vật chất tối, năng lượng tối, tính đối xứng và nguồn gốc của vũ trụ. Carroll là tác giả của: Something Deeply Hidden, The Big Picture, The Particle at the End of the Universe, From Eternity to Here,...