Satoru Onishi

Satoru Onishi

Satoru Onishi sinh năm 1955. Ông học nghệ thuật tại Tokyo, Nhật Bản và hiện đang làm họa sĩ minh họa chuyên nghiệp.