Sampar

Sampar

Samuel Parent, bút danh Sampar, sinh năm 1973 tại Victoriaville, Quebec. Ông là một họa sĩ minh họa và vẽ tranh biếm họa.