Ryszard Kapuscinski

Ryszard Kapuscinski

Ryszard Kapuscinski (sinh ngày 4/3/1932) là nhà báo kiệt xuất nhất của Ba Lan. Ông theo học khoa Lịch sử Đại Học Tổng Hợp Vacsava vào những năm 1952-1956. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc tại tòa báo "Ngọn cờ Thanh niên". Có thể nói, Kapuściński là người đã nâng thể loại văn học phóng sự lên tầm cao mới, kết hợp phóng sự với tiểu thuyết.