Rus Slater

Rus Slater

Rus Slater là nhà tư vấn và đào tạo quản lý ở Anh, từng làm việc trong nhiều lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ công và quân đội. Ông quản lý con người và tư vấn về quản lý trong nhiều năm.