Rosie Hore

Rosie Hore

Rosie từng học chuyên ngành Chính trị và Quan hệ quốc tế. Hiện tại cô làm việc tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia, biên tập sách về nghệ thuật.