Ronald F. Feguson

Ronald F. Feguson

Ronald F. Feguson (sinh năm 1950) ở Cleveland, Ohio là nhà kinh tế học nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến thành tích giáo dục. Các chủ đề chính trong tác phẩm của ông bao gồm khoảng cách thành tích liên quan đến chủng tộc ở Hoa Kỳ và cách cải thiện trường học cũng như xác định đâu là những giáo viên làm việc hiệu quả.