Rob Knight

Rob Knight

Rob Knight là một nhà vi sinh học và là giáo sư tại Đại học California, San Diego. Nghiên cứu của ông liên quan đến việc phát triển các kỹ thuật phòng thí nghiệm và tính toán để mô tả đặc điểm của hệ vi sinh vật của con người, động vật và môi trường.