Richard Overy

Richard Overy

RICHARD OVERY đã viết và biên tập hơn 30 cuốn sách lịch sử. Ông hiện đang là giáo sư Lịch sử tại đại học Exeter, Anh Quốc.