Pierre Bayard

Pierre Bayard

Pierre Bayard sinh năm 1954, hiện là giáo sư văn học ở Đại Học Paris, đồng thời là nhà văn/nhà phê bình văn học và chuyên gia phân tích tâm lý. Ông là tác giả của nhiều tiểu luận độc đáo và nổi tiếng như Le paradoxe du menteur. Sur Laclos (Nghịch lí của kẻ nói dối. Bàn về Laclos), Qui a tué Roger Ackroyd ? (Ai đã giết Roger Ackroyd ?)Comment parler des livres que l’on n’a pas lus ? (Làm sao nói về những cuốn sách chưa đọc ?) Aurais-je été résistant ou bourreau ? (Tôi có thể là người kháng chiến hay tên bạo chúa ?), L’Enigme Tolstoïevski (Bí ẩn Tolstoïevski)