Phương Đặng

Phương Đặng

Phương Đặng được biết đến với cuốn sách Hiểu Để Yêu Thương.

“Tôi sẽ đi vào bản chất của vô vàn các tình huống đó. Bản chất rất đơn giản, nhưng nó nằm ở sâu bên trong cha mẹ và mối quan hệ giữa cha mẹ và trẻ.” - Phương Đặng