Peter Gibson

Peter Gibson

Peter Gibson bắt đầu quá trình nghiên cứu của mình với bằng Văn học Anh, nhưng hiện đã có ba bằng về triết học, trong đó có bằng Tiến sĩ của trường Birkbeck, Đại học London. Peter Gibson tin rằng việc hiểu biết triết học rộng hơn sẽ cải thiện thế giới.