Pavel Dvorský

Pavel Dvorský

Pavel Dvorský sinh ngày 8 tháng 9 năm 1946 tại Brno. Ông là sinh viên ngành Minh họa tại Trường Trung học Thủ công và Nghệ thuật Dalibor Chatrný ở Brno.

Ông đã minh họa cho hàng chục ấn phẩm, trong đó chủ đề khoa học và khoa học đại chúng chiếm ưu thế.