Paul Giran

Paul Giran

Paul Giran sinh ngày 2 tháng 12 năm 1875 ở Nîmes. Ông học Trường Thuộc địa ở Pháp, rồi được bổ đi làm việc cho Phủ Toàn quyền ở Đông Dương năm 1899. Đến năm 1901 ông giữ chức Tham biện, phụ trách công việc hành chính dân sự ở Phủ Toàn quyền. Khoảng từ năm 1907, ông được bổ đi làm Phó Công sứ một số nơi ở Bắc kỳ, trong đó có Kiến An. Tới năm 1913, ông được thăng chức Công sứ Phan Rang. Cuối cùng, ông được bổ làm Ủy viên chính phủ ở Viêng Chăn (Lào) và giữ chức này tới năm 1921.