Patrick Davidson

Patrick Davidson

Patrick Davidson là tác giả, diễn giả và cố vấn cho các công ty khởi nghiệp. Ông là người đồng sáng lập Betterday và EnergyFinder. 

Sách của ông bao gồm cuốn sách bestseller What Gives You the Energy? 5 Secrets to Shine.