Patricia J. Wynne

Patricia J. Wynne

Patricia J. Wynne là một nghệ sĩ và họa sĩ minh họa tự do. Cô cũng làm việc như một nghệ sĩ hợp đồng cho các nhà khoa học tại các tổ chức nghiên cứu trên toàn thế giới. Wynne đã minh họa hơn 170 cuốn sách cho cả người lớn và trẻ em và công việc của cô đã xuất hiện trong nhiều ấn phẩm, bao gồm The New York Times, The Wall Street Journal, Thực phẩm và Rượu, Cricket, và Scientific American. Nhiều cuốn sách đã nhận được giải thưởng từ Parenting , Hiệp hội Burroughs John, và Hiệp hội Khoa học Giáo viên Quốc gia.