Oliver Burkeman

Oliver Burkeman

Oliver Burkeman (sinh năm 1975) là một tác giả và nhà báo người Anh, trước đây viết cho chuyên mục có tên là "This Column Will Change Your Life" cho báo The Guardian. Vào năm 2021, ông xuất bản cuốn sách  "Four Thousand Weeks," một cuốn sách phát triển bản thân về triết học và tâm lý học. 

Các cuốn sách đã xuất bản của Burkeman bao gồm:

- "HELP!: 
- "The Antidote
- "Four Thousand Weeks