Oldrich Ruzicka

Oldrich Ruzicka

Oldrich Ruzicka học tại Khoa Giáo dục và làm giáo viên trong vài năm. Trước khi quyết định thành lập nhà xuất bản của riêng mình, ông đã làm việc nhiều năm với tư cách là tổng biên tập và nhà xuất bản của một nhà xuất bản lớn ở Séc.

Ông là tác giả thành công trong lĩnh vực văn học thiếu nhi với sách đã được dịch sang nhiều thứ tiếng.