Nicoletta Codignola

Nicoletta Codignola

Nicoletta Codignola là một nhà sư phạm, người cống hiến cả cuộc đời làm việc của mình cho nhà xuất bản FATATRAC - nhà xuất bản mà Nicoletta là một trong những người sáng lập và lãnh đạo. Công lao to lớn của Nicoletta là đưa những chủ đề mang tính giáo dục cao và đôi khi “khó chịu” vào sản xuất sách dành cho trẻ em.