Nguyễn Thiệu Lâu

Nguyễn Thiệu Lâu

Nguyễn Thiệu Lâu (4/1/1916 - 19/8/1967) người huyện Thanh Trì, Hà Đông, Hà Nội ngày nay. Nguyễn Thiệu Lâu là một trong những nhà địa lý học đầu tiên của Việt Nam, tốt nghiệp đại học ở Pháp. Năm 1940 ông dạy trường trung học Khải Định ở Huế nên đã có dịp gặp và hầu chuyện cụ Huỳnh Thúc Kháng, lúc đó đang làm báo Tiếng dân. Năm 1941 ông chuyển sang làm việc ở Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp ở Hà Nội. Sau Cách mạng tháng Tám, ông làm việc ở ban Ngoại kiều vụ, thuộc Chủ tịch phủ.