Ngô Tất Tố

Ngô Tất Tố

Ngô Tất Tố (1893-1954) là một nhà văn, nhà báo, nhà Nho học, dịch giả và nhà nghiên cứu có ảnh hưởng lớn ở Việt Nam giai đoạn trước 1954.