National Geogaphic

National Geogaphic

National Geographic là một hệ thống truyền hình phim tài liệu được National Geographic Partners sản xuất. Kênh này có một số đặc điểm về chương trình giống như các kênh Discovery Channel về các phim tài liệu thiên nhiên, khoa học, và lịch sử.