Nakae Chōmin

Nakae Chōmin

Nakae Chōmin (08/12/1847 - 13/12/1901) là bút danh của một nhà báo, nhà lý luận chính trị và chính khách ở Nhật Bản thời Minh Trị. Đóng góp chính của ông là phổ biến học thuyết quân bình của triết gia người Pháp Jean-Jacques Rousseau ở Nhật Bản. Nakae được cho là nhân tố chính thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa tự do trong nền chính trị Nhật Bản thời kỳ đầu.