MS468 - Tiệm bá nghệ Tada trước ga Mahoro - Vũ Nam Phan

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Một khi đã lỡ biết sự thật rồi, sẽ chẳng thể nào quay lại như trước nữa. Con người chỉ còn cách bước về phía trước, cho đến thời khắc dứt hẳn mối tâm tình ấy."

Viết bình luận