MS461 - Thị kiến - Vũ Nam Phan

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Thế giới là một nơi tàn khốc, Danny à... Nếu cháu thấy cần phải khóc vì những gì đã xảy đến... cháu hãy vào trong một tủ quần áo và khóc cho đến khi nỗi buồn một lần nữa lại trôi hết ra khỏi người. Nhưng hãy đảm bảo rằng cháu sẽ sống tiếp... Xốc lại bản thân và cứ sống tiếp."

Viết bình luận