MS418 - Klara và mặt trời - Phạm Dung

Thứ Sáu, 24/11/2023

Đọc Klara và mặt trời làm mình liên tưởng đến một câu nói nổi tiếng là "We all born alone and die alone".

Viết bình luận