MS364 - Nghệ thuật xứ An Nam - Cecilia Nguyen

Thứ Sáu, 24/11/2023

"Chính ở đây đã xuất hiện sự phân tách giữa các quy tắc ước lệ và thế giới tự nhiên, giữa truyền thống và cuộc sống thực tại. Ngay khi người nghệ sĩ thoát ly được khỏi thế giới phi thực tại, giải phóng mình khỏi quá khứ và trở lại là chính mình, giá trị của sản phẩm sẽ tăng lên.”

(trích Nghệ Thuật Xứ An Nam, trang 85)
 

Viết bình luận