MS307 - Bước chậm lại giữa thế gian vội vã - An Ngo

Thứ Sáu, 24/11/2023


"Lý do âm nhạc được xem là một thứ gì đó đẹp đẽ
Là vì giữa các nốt, có khoảng cách, có đoạn nghỉ
Lý do lời nói được xem là một thứ gì đó đẹp đẽ
Là vì giữa các từ có khoảng nghỉ vừa phải.
Thỉnh thoảng bạn hãy nhìn lại
Xem mình có quá mải mê chạy mà không nghỉ
Hay nói quá nhiều mà không ngừng hay không."

Viết bình luận